อช.แม่วะประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ลำปาง

วันที่ 23 มกราคม 2563 อุทยานแห่งชาติแม่วะ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ โดยมีนางสาว พานทอง ม้าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สบอ. 13 สาขาลำปาง เป็นหน.คณะทำงานระดับพื้นที่ มีนายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ เป็นเลขานุการ ในคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจาก ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน รวมถึงราษฎรที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 18 ราย 19 แปลง ในท้องที่ตำบลเวียงมอก จำนวน 13 ราย 13 แปลง 47 ไร่ 2 ตารางวา ในท้องที่ตำบลแม่ปะ จำนวน 4 ราย จำนวน 5 แปลง 25 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา และในท้องที่ตำบลล้อมแรด จำนวน 1 ราย 1 แปลง 11ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ณ ห้องประชุมห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ซึ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อาศัยคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางดำเนินการติดประกาศ อส.1 จำนวน 7 แห่ง เพื่อกำหนดการรับแจ้งการครอบครองที่ดิน และการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตาม อส.2 จากนั้นได้ประชุมคณะทำงานสรุปผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน ตาม อส.3 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้ โดยการให้สิทธิในการทำกินแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรักษ์ และไม่มีการจัดการที่ดินแก่บุคคลภายนอกพื้นที่ ป้องกันนายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น