มอบบัตร ปชช. แก่ผู้ได้สัญชาติไทย

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เน้นกำชับ เรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา รวมไปถึงเรื่องไฟป่า และมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้ได้สัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ปาย โดยได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ได้รับสัญชาติไทย ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 จำนวน 1 ราย และได้มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิวรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จำนวน 7 ราย

พร้อมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันระดับอำเภอ โดยกลุ่มงานความมั่นคง การเฝ้าระวังโรคจากไวรัสโคโรนา โดยสาธารณสุข อ.ปาย การดำเนินการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น