“ดีป้า” เหนือบน ชู 38 ชุมชนต้นแบบ เดินหน้าโครงการเชียงราย เมืองเกษตรอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า โดย นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และนายปรัชญา โกมณี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เข้าการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้แผนงานโครงการ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรขับเคลื่อนงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลักดัน โครงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท ภายใต้โครงการ Smart Community เพื่อการขับเคลื่อน Smart city พื้นที่จังหวัดเชียงราย ของสำนักงานฯ

ทางดีป้า ได้รายงานผลการดำเนินการประกาศรับสมัคร วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ และกลไกการสนับสนุนจากทางสำนักงานฯ ผ่านมาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community) โดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สนใจ และยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีจำนวน 38 วิสาหกิจชุมชน จาก 11 อำเภอ จึงรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

รวมถึงได้ขอมติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสอดรับกับโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย ได้ทำการยื่นข้อเสนอ เพื่อรับการพิจารณาโครงการ ให้กับทางคณะกรรมการของจังหวัดได้พิจารณาเบื้องต้น ถึงกระบวนการนำนวัตกรรมด้านการเกษตรดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ อาทิ ระบบ IoT, การใช้ Smart Drone, การบริหารจัดการ Smart Farm, ระบบจัดการโรงเรือน, ระบบบริหารจัดการผลผลิต และบัญชีควบคุมต้นทุน โดยผ่านการพัฒนาโครงการร่วมกับ Digital Providers และ Digital Startup ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น