สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริฯ ในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม, โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม, โรงเรียนแม่แจ่ม, โรงเรียนสันติสุข, โรงเรียนสองแคววิทยาคม, โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนปายวิทยาคาร, โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์, โรงเรียนขุนยวมวิทยา, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์, โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”, โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ ดร.ทัณฑร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการฯ ได้เพิ่มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าทำการแข่งขันระดับภาคเหนือ และระดับประเทศต่อไป

การประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย
1. การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
2. การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
3. การประกวดการนำเสนอสร้างสำนึกพลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
และ 5. การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประกอบด้วย จำนวน 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายเจดีย์ เดชพันธุ์ ประธานกล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 14 โรงเรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งคุณภาพชีวิต อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่ดีระหว่างโรงเรียน อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนในเมือง หรือไม่รู้สึกถึงความด้อยโอกาสทางการศึกษา

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณคณะผู้ติดตามและตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันภาษาไทย ที่ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงเรียนสองแคววิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดการแข่งขันและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และคณะครูที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขอให้คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น