ด่วน! ผลคัดเลือกกำนันแหนบทองคำ ประจำ ปี 2563 จ.แพร่ได้ ศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่า

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือ กำนันแหนบทองคำ ประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่ได้ประกาศผลแล้ว ท่ามกลาง ความสนใจของชาวบ้าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ของแต่ละอำเภอที่ส่งเข้าชิงผลงาน โดยในวันนี้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงนามประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจําปี 2563 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประจําทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2563 ระดับจังหวัด ตามคําสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2475/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2556 ข้อ 8 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ รางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจําปี ๒๕๖๓ เรียงตามลําดับ ดังนี้

ตําแหน่งกํานันยอดเยี่ยม นางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กํานันตําบลบ้านเหล่า อําเภอสูงเม่น ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.35 ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายมนัส พรมมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตําบลแดนชุมพล อําเภอสอง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.62ทั้งนี้ จังหวัดแพร่จะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณาประกาศรายชื่อเป็น ผู้ได้รับรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจําปี 2563 ต่อไป รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้ายอดเยี่ยม ชาวบ้านมักเรียกติดปากว่า กำนันแหนบทองคำ นั่นเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น