จ.ลำปาง ประชุมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563

คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จ.ลำปาง ร่วมประชุมระดมความคิด พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้มีผลงานเด่นในระดับพื้นที่ ที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยของจังหวัด เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเยาวชน ลงคะแนนคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีผลงานเด่นในการสนับสนุนและปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยของจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โดยการประชุมมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมทำการพิจารณาให้คะแนนผลงานเยาวชน ที่ทางสถานศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ได้นำเสนอจัดส่งผลงานเข้าร่วมทำการคัดเลือกโดยพร้อมกัน

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันทำการพิจารณาประเมินให้คะแนนผลงานในแต่ละประเภท ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ทั้งในด้านเชิงทักษะ ที่ได้เน้นพิจารณาผลงานเยาวชนจากการได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561 – 2562) , ด้านการมีส่วนร่วม ที่ได้เน้นพิจารณาผลงานที่แสดงถึงการเป็นผู้สืบทอดเผยแพร่ เป็นสมาชิกอยู่ในวงดนตรีไทย ชมรม ชุมนุม ของสถานศึกษาที่มีผลงานจากการประกวดแข่งขัน มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม , ด้านผลการเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ดี และด้านการพัฒนาตนเองกับการเป็นผู้มีจิตอาสา เน้นการพิจารณาในเรื่องการได้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย รวมถึงเป็นผู้มีจิตอาสาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย โดยผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยของ จ.ลำปาง ในระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.นันทิชา วงศ์ลังกา จากโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ (กอ-รวก-พิด-ทะ-ยา-สัน) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายคามิน คำว่อง จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง ส่วนในระดับอุดมศึกษาไม่มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาการคัดเลือก

ทั้งนี้ สำหรับเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยในระดับพื้นที่ของจังหวัดลำปาง จะได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด ถูกเสนอชื่อและผลงานให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ทางกรมส่งเสริมฯ พิจารณาประเมินผลงานอีกครั้ง ซึ่งหากผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดเจ้าของผลงานที่ได้รับเลือกจะได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น