เปิดค่ายคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ จำนวน 191 คน คณะวิทยากร 30 คน ภายใต้โครงการ “ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา”

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสริมสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การรับฟังและปฏิบัติธรรมะ การศึกษากฎหมายในชีวิตประจำวัน เพื่อดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด และการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น