ศป.บส.ชน. เดินหน้าโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ต.แม่จัน อ.แม่จัน

โดยมี พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, นางวันดี ราชชมภู นาย อ.แม่จัน, หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้นำท้องถิ่นจาก อบต.แม่จัน ผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน จัดทำโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการ ทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ คือกำลังสำคัญที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และจะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป ครอบครัวเป็นกำลังสำคัญ ที่จะอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี การมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อผ่อนคลายความหนาว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเป็นอยู่

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม “เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน เสริมพลังชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน” ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลด อุปสงค์ อุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีสารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม

โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงชนเผ่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การมอบผ้าห่ม 250 ผืน การมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชุมชนบ้านจอป่าคา และชุมชนบ้านห้วยโจ้ การบรรยายโทษและพิษภัยของยาเสพติด แนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ การแจกหน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน การบริการตัดผมฟรี การออกบูธของหน่วยงานในพื้นที่ มอบผ้าห่มและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย คนชรา และผู้ยากไร้ นอกจากนี้ยังมีรถครัวสนาม บริการอาหารกลางวัน มีนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ จำนวน 500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น