มร.ลป. จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ราชภัฏลำปางเกมส์”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลำปาง อุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ราชภัฏลำปางเกมส์” ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดลำปาง ทั้ง 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และมหาวิทยาราชภัฏลำปาง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและยังนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ระหว่างสถาบัน เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคีและเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น