OPEN HOUSE รร.หอพระ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”

0
2

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนหอพระ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” ปีการศึกษา 2562 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิชาการ กีฬา ศิลป ดนตรี มีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเตรียมสมรรถนะและความถนัดทางสาขาอาชีพนำไปสู่การตัดสินใจในการศึกษาต่อสู่เป้าหมายที่จะประกอบอาชีพของผู้เรียนในอนาคต

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแสดงผลงานทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดถึงการจัดกิจกรรมข่วงสืบสานภูมิปัญญา กาดหมั้ว และรวมไปถึงการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ

พร้อมกันนี้โรงเรียนหอพระได้มีการมอบทุนการศึกษาจากชาวต่างชาติ ให้กับนักเรียน จำนวน 15 ทุน โดยมีผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น