พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสืบชะตา ศาลากลางจังหวัดแพร่

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสืบชะตา ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้

เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีบอกกล่าวเทพยดาอารักษ์ ขึ้นท้าวทั้งสี่ ณ บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นสักการะพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดแพร่ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช รัชกาลที่ ๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีสวดคาถาแผ่เมตตาหลวง ถวายทักษิณานุปทานแด่บรรพชน อดีตเจ้าเมือง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และข้าราชการที่ล่วงลับ ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่)

เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีสืบชะตาหลวง ณ ห้องเทพวงศ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังเก่า) โดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมือง พระอารามหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระเถรานุเถระรวม ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง และแสดงพระธรรมเทศนาฯ โดยมีนางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาด และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีฯ

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางเปรมฤทัย มโนทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่พิธีการสงฆ์และร่วมพิธีดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น