กองบิน 41 จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กองบิน 41 และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ. โดยมี น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม วิทยากรจากกรมกำลังพลทหารอากาศ มาร่วมการบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

ทั้งนี้ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ, ระบบบำเหน็จบำนาญ (E-pension), ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประจำกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 57 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น