ทต. ทุ่งข้าวพวง จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปี 2563 เปิดเผยว่า กองการศึกษา ได้จัดแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด

โดยมีโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเป้า และโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศพด. ต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง, ศพด. บ้านทุ่งข้างพวง, ศพด. บ้านแม่จาเหนือ, ศพด. บ้านแม่กอนใน และศพด. บ้านห้วยทรายขาว

โดยมีนายฉอ้อน เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง เป็นประธานในพิธีเปิด ผลการแข่งขัน ชนะเลิศกีฬารวมทุกประเภท ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

รางวัลประกวดตกแต่งซุ้มกองเชียร์ ประเภทโรงเรียน ได้แก่ รร. อนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ประเภท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

รางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรด ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น