รณรงค์ปลอดควันจากไฟป่า

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีได้รับการลงมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อุปกรณ์ป้องกันในการป้องกันไฟป่าขึ้นโดยด่วนเพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยได้รับความรวดเร็วและการกำหนดอัตราดอกเบี้ย กระทรวงมหาดไทยในส่วนการป้องกันไฟป่าโดยรับผิดชอบในการป้องกันไฟป่าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในส่วน องมาตราการระยะยาวนั้นได้มีการรณรงค์ทุกรูปแบบให้ความรู้ข้อมูลแก่ประชาชนทราบถึงอันตรายของไฟป่าโดยให้กรมป่าไม้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ป่า รับทราบวิธีการรับแจ้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 มีคำสั่งสำนักใหญ่ที่ 85/2542 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการไฟป่าแห่งชาติโดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการจัดการป่าแห่งชาติ นระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งระดมบุคลากรจากทุกหน่วยงานเพื่อควบคุมไฟป่ารวมทั้งได้ขอความร่มมือจากองค์กรและอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนในการควบคุมไฟป่า

นำเสนอเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยพิบัติตามมาอีกทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกำเนิดของไฟป่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากมือของมนุษย์ ส่วนใหญ่ของประเทศยังคงใช้ประโยชน์จากไฟในการประกอบอาชีพเช่นการล่าสัตว์การเก็บรักษาป่าการเลื่อนเพื่อการอนุรักษ์การเตรียมพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ในปีงบประมาณ 2542 พบว่ามีการค้นพบซากปรักหักพังของสัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากมาก รรยากาศเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนรวมถึงทรัพย์สินหมอกควันที่ลอยอยู่นั้นมีฝุ่นละอองและควันพิษทำให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ 754 รายได้ในขณะที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชาวบ้านกว่า 650 คนที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี แต่ก็มีคนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า จากสถิติของ บริษัท การบินไทย จำกัด ที่ไม่สามารถจอดรถได้และต้องยกเลิกการเดินทางไปสนามบินแม่ฮ่องสอน บริษัท และผู้ค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวทำให้เสียเงินจำนวนมากได้รับเงินก้อนโตจากกระจกเงา (ผลกระทบที่เกิดจากบ้านหลังสีเขียว) ในขณะที่เกิดไฟป่าการเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หม้ในกิจการอุตสาหกรรมการคมนาคมและอื่น ๆ สะสมก่อตัวเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลกทำให้ความร้อนที่แผ่จากผิวโลกกระจายคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนสะสมอยู่ที่ผิวโลกเพิ่มขึ้นจากรายงานของสถาบันทรัพยากรโลกปี 2530 พบว่ามีค่าสูงกว่า 1.5 – 4.5 กรมป่าไม้ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำโครงการป่า “ได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินการในวันที่ 2 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายคนแสดงความเห็นถึงความพยายามของทุก ๆ คนในการแก้ไขและป้องกันไฟป่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยจากการเผาไหม้ป่า เผาป่านอกจากนั้นยังสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันเดินทางไกลถึงอันตรายและผลของควันไฟ 5 อาศาฐ์ในทุก ๆ 10 ปีจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซป่าออกมาเป็นอย่างไรบ้าง วันรณรงค์ให้พ้นจากไฟป่า “ขึ้นมาโดยได้รับการดำเนินการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้เป็นประจำทุกปี ีเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในการลดการเผาไหม้ป่าเพื่อลดความเสี่ยงจากการเผาป่าและยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการช่วยเหลือกัน 5 อาศาฐ์ในทุก ๆ 10 ปีจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซป่าให้หมดไปหรือไม่นั้นได้รับการจัดทำโครงการ ” วันรณรงค์ให้พ้นจากไฟป่า “ขึ้นมาโดยได้รับการดำเนินการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้เป็นประจำทุกปี ีเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในการลดการเผาไหม้ป่าเพื่อลดความเสี่ยงจากการเผาป่าและยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการช่วยเหลือกัน
โครงการรณรงค์ให้ปลอดภัยจากไฟป่าปีนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการหลายแห่งสำนักงานป่าจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานการป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสวนรุกขชาติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนจากอำเภอเมืองเชียงใหม่มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรเชียงใหม่สำนักงาน การศึกษาต่อในจังหวัดเชียงใหม่การดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารให้หน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ไฟในพื้นที่ที่ล่อแหลมและการเดินทางต่อไปยังเกิดการผจญภัยในป่า จะทำให้เกิดความรู้สึกเข้าใจในเรื่องอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าให้หน่วยงานราชการองค์กรเอกชน ประชาชนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นพร้อมกับการลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการโจมตีรวมถึงการสูญเสียที่ดิน จุดสุดท้ายของการเผาป่าสุดท้ายที่จะเพิ่มจำนวนสัตว์ป่ารวมทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าให้เหมาะสมในการดำรงอยู่ ีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลธรรมชาติของระบบนิเวศในป่าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น