เกษตรสันกำแพงตัวอย่าง SMART FARM แหล่งเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยียมศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์โดยวิสาหกิจชุมชนไฮโดรเฟรช นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง /นายชนินทร์ สมมณีวรรณ ประธานวิสาหกิจชุมชน ร่วมให้ข้อมูลดำเนินการ ณ ม.3 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ นายชนินทร์ สมมณีวรรณ เป็นเกษตรต้นแบบ ได้รับสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนชุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งผักที่ปลูกแต่ละชนิดจะเน้นเป็นผักสลัดเช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอล เรดคอล บัตเตอร์ ฯส่วนผักญี่ปุ่น ก็จะเป็น พาร์สลี่ย์ ร็อคเก็ท ฯ การบริหารจัดการในฟาร์มเรื่องระบบน้ำ อย่างเป็นระบบรวมถึงมีการทดลองเรียนรู้ใหม่อาทิการทดลองเพาะพันธ์สตรว์อเบอรี่ในโรงเรือนธรรมดา และในระบบโรงเรือนความเย็นปิดไม่เพียงเท่านี้ยังทดลองนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการแบบ smart farm ผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ ซึ่งเป็นตัวอย่างการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีมาจัดจัดการบนพื้นที่ ประมาณ 4 ไร่ ให้เกิดประโยชน์ เกิดมูลค่าสูงสุด เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น