เกษตรเขต 6 ร่วมทีม รมช.เกษตร เยือนเกษตรแม่ทา สร้างอนาคตเกษตรก้าวหน้า

วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินทางกับคณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยโดย รมช.เกษตร ได้แนะนำให้ วิทยาลัย ทราบถึงโครงการเสริมสร้างภาคเกษตรของรัฐบาล งบประมาณ 5 หมื่นล้าน ในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเกษตร และภาคปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม ซึ่งโครงการดังกล่าวรัฐบาลได้ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐสนับสนุนงบประมาณ ให้นักศึกษาของวิทยาลัยให้มีรายได้และอาชีพ โดยให้เน้นการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วจัดทำแผนงานโครงการที่เหมาะสมนำเสนอ ธกส. หากได้รับการอนุมัติ จะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ อัตราล้านละร้อยบาทต่อปี มีระบบประกันราคา มีการจัดตลาดรับซื้อ โดย รมช.เกษตรได้แนะนำโครงการที่มีโอกาสสูง เช่น โครงการเลี้ยงโคขุน ส่งตลาดจีน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น