ขนส่งลำพูน คัดกรองผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง พร้อมแนะนำให้กักตนจนครบ 14 วัน

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในระยะนี้ จะมีประชาชนที่พักอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทยอยเดินทางกลับบ้านตามภูมิลำเนาต่างๆ สำหรับจังหวัดลำพูนก็มีประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ( 23 มีนาคม 2563 ) ได้ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 24 ราย ผลการตรวจไม่มีไข้ และอาการปกติ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จึงได้เร่งออกมาตรการ ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสียง โดยตั้งจุดคัดกรอง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน และสถานีขนส่งอื่นๆ พร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเอง โดยให้พักและเฝ้าดูอาการที่บ้าน จำนวน 14 วัน ตามที่รัฐบาลกำหนด

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้
1. จัดตั้งทีมอาสา COVD-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา
4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
4.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
4.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน ๒๐ วินาที่ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ % ลูบมือจนแห้ง
4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น