สมป. ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพ รร.เชียงดาววิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น