ประชุมศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์จังหวัดแพร่

เมือวันที่ 25 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์การในพื้นที่ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี น.พ. ขจร วินัยพาณิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น