นร.รร.หอพระ ( O-NET) ม.3 สูงสุด

โรงเรียนหอพระ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ เด็กหญิงปรีณาพรรณ ขันแก้ว วิชาภาษาไทย 85 คะแนน ,เด็กหญิงลีนา สุขกายรัตน์ วิชาภาษาไทย 85 คะแนน ,เด็กหญิงวนัชพรเชียงแขก วิชาคณิตศาสตร์ 76 คะแนน, เด็กหญิงรินรดา บุญชูเดชะ วิชาวิทยาศาสตร์ 62 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 88 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น