“ผู้ว่าเชียงใหม่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสร้างคลังอาหารแก่ชาวบ้านช่วง Covid- 19”

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา09.00น.นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) พร้อมลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดทำ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นโครงการภายใต้การขับเคลื่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ว่างงานหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ทั้งในเรื่่องรายได้ของพี่น้องประชาชนรวมถึงความมั่งคงทางด้านอาหารโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดผลกระทบนำพาให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น