วงการคณะสงฆ์เมืองน่านสูญสิ้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์พระมหากานต์ สุปุญโญ อุทธิยานนท์ นธ.เอก ป.ธ.7 วาดเขียนโท พม.)

อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน/ อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
สิริอายุได้ 80 ปี 69 พรรษา มรณภาพแล้ว ที่โรงพยาบาลน่าน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ตึกนันทรัตนาคาร โรงพยาบาลน่าน เนื่องด้วยหลวงพ่อพระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ พระมหากานต์ สุปุญโญ อุทธิยานนท์ นธ.เอก ป.ธ.7 วาดเขียนโท พม.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน/ อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สิริอายุได้ 80 ปี 69 พรรษา ได้ละสังขาร สาเหตุป่วยเป็นโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด
สำหรับประวัติคร่าวๆ ของพระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ พระมหากานต์ สุปุญโญ อุทธิยานนท์ นธ.เอก ป.ธ.7 วาดเขียนโท พม.)
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2513 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค
พ.ศ. 2560 เป็น พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5 ธันวาคม 2524 พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระภัทรสารมุนี
5 ธันวาคม 2548 พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 28 กรกฎาคม 2562 พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจจาทร ตรีปิฎา วราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็นพระสงฆ์ ที่ครองตนอยู่ในร่มกาสาวพัตร์มาเกือบทั้งชีวิต และท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตนตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งหาได้ยากนักในสังคมชาวพุทธยุคปัจจุบัน ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
พระครูปลัดอุทัย อคฺคปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ กล่าวว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และคณะศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7) อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ศาลาพร้อมใจ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ข้าราชการ คณะศรัทธา พ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์ จะเคลื่อนสรีระสังขาร พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7 ) จากโรงพยาบาลน่าน ไปยังวัดภูมินทร์ ในเวลา 13.00 น. และประกอบพิธีขอขมาสรีระสังขารพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สปุญโญ ป.ธ.7) ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธี
เนื่องจากขณะนี้ มีสถานการณ์โรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19 โดยรัฐได้ประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่อ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ดังนั้น ทางวัดจึงจะทำการปิดศพของพระเทพนันทาจารย์ ไว้ที่ศาลาวัดภูมินทร์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดต่อจะคลี่คลายลง จึงจะนำสรีระสังขารของท่าน ออกสวดบำเพ็ญกุศลและจัดพิธีการต่างๆ เพื่อให้สมเกียรติต่อไป
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันน้อมจิตอันเป็นกุศล อธิษฐานภาวนา ในการคารวะสรีระสังขารพระเทพนันทาจารย์ แทนการเข้าร่วมพิธีในวาระนี้ด้วย กราบเรียนมาด้วยความเคารพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น