พระคิลานุปัฏฐากอ.แม่แจ่ม และวัฒนธรรมเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพผู้พิการ 6 ชุมชนอำเภอแม่แจ่ม

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะสงฆ์แม่แจ่ม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเกื้อกูล โดยมี พระครูมงคลวิสิฐ  เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม, พระครูสุนทร ธรรมวิบูลย์ เลขาเจ้าคณะ, พระชัยยุทธ ชาตปญฺโญ พระคิลานุปัฏฐากอำเภอแม่แจ่ม(อสว.) และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพให้กับ ผู้พิการในกลุ่มชุมชนคุณธรรม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านช่างเคิ่งบน 2. บ้านช่างเคิ่งเกาะ 3. บ้านสันหนอง 4. บ้านเจียง/ป่าฝาง 5. บ้านต่อเรือ และ 6. บ้านพร้าวหนุ่ม พร้อมให้คำแนะนำสุขภาพข้อคิดคติธรรมดำเนินชีวิต ณ 6 ชุมชนอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น