จ.แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

เมื่อวันทึ่26 มกราคม 2564 ที่ห้องนคราพาวิลเลี่ยม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบาย แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เสริมสร้างเจตคติชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียม และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม
นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2563 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนด
ประเด็นหลัก คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยังยืน” ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคม ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
โดยการกำหนดทิศทาง และแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม รวมถึงคนพิการจะต้องเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดแพร่ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ได้แก่ นายสมโพธิ์ นาพรม, มอบประกาศเกียติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย, มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 1 แห่ง, มอบรถสามล้อโยก จำนวน 4 คัน และมอบของที่ระลึกสำหรับคนพิการที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น