ว่างงานลดลงต่ำสุด ตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผย สถานการณ์ด้านแรงงานเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราว่างงานลดลงต่ำสุดตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 ขณะที่เด็กจบใหม่ยังน่าเป็นห่วง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 พบว่า ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้น อัตราการว่างงานลดลงต่ำที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 โดยการจ้างงานมีจํานวนทั้งสิ้น 38.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขยายตัวได้ดีทั้งในและนอกภาคเกษตร สาขาที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาการผลิต ซึ่งเป็นผลจากกําลังการผลิตที่สูงสุดในช่วง COVID-19 และการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง รวมทั้งสาขาการขายส่ง/ขายปลีก และสาขาการขนส่งสินค้า ขณะที่สาขาก่อสร้างและสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร มีการจ้างงานลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในไตรมาสแรก ประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีจํานวนไม่มาก ด้านชั่วโมงการทํางานปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19 นอกจากนี้ การว่างงานปรับตัวดีขึ้น โดยผู้ว่างงานมีจํานวนทั้งสิ้น 6.1 แสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 1.53 ต่ำที่สุดในช่วง COVID-19 เช่นเดียวกับการว่างงานในระบบที่ลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนยังคงเพิ่มขึ้น โดยมีจํานวน 2.6 แสนคน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนทางกับผู้ว่างงานที่มีประสบการณ์ทํางานที่เริ่มปรับตัวลดลง ขณะที่ผู้ว่างงานระยะยาวยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการว่างงานในกลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาสูงยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.10

สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามระยะถัดไปด้านแรงงาน เช่น การฟื้นตัวของการจ้างงานภาคท่องเที่ยว ต้องให้ความสําคัญกับการเปิดประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศให้มากที่สุด รวมทั้งผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าต่อค่าครองชีพของแรงงานและการจ้างงาน มาตรการแก้ไขปัญหาการว่างงานระยะยาว และการว่างงานของผู้จบการศึกษาใหม่ที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น