มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ลำพูน เปิดที่ทำการศูนย์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 นาฬิกา มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้
ประกอบพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุ ณ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดที่ทำการศูนย์ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/ผู้แทนฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

ด้วยมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ ได้ก่อตั้งขึ้นมาและมีศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุเป็นเวลา 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2565) ณ บ้านเลขที่ 120/1 หมูที่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตลอดระยะเวลาที่ผ่ามมา ที่ตั้งของศูนย์ฯได้ใช้ของอาสาสมัครเป็นศูนย์ของมูลนิธิฯมาโดยตลอด

จนกระทั่งต่อมา มีผู้สนใจติดต่อสมัครเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยที่มีเพิ่มขึ้น จึงไม่สะดวกต่อการจัดเก็บและทำกิจกรรมต่างๆ

ดังนั้น ทางมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และมีความเห็นพ้องต้องการว่า ต้องการขยายศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุเพิ่ม เพื่อรองรับในการปฎิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานรับแจ้งเหตุฯแห่งใหม่ขึ้น ณ ข้างที่ทำการชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับประสานงานต่างๆ และเป็นจุดรับแจ้งเหตุ ตลอดจนเป็นศูนย์รับขอความช่วยเหลือจากประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ในระดับอำเภอ และในระดับท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของมูลนิธิพุทไธสวรรย์

เบื้องต้น ทางมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ จึงได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และที่ร่วมก่อสร้างจัดตั้งศูนย์ฯ นำโดย ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย และประชาชนในตำบลศรีวิชัย ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิฯ เริ่มสร้างที่ทำการศูนย์ฯตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ปัจจุบัน มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ มีอาสาสมัครฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 นาย โดยมี นาย จักรพันธ์ เตจารังษี หัวหน้าจุดฯ , นาย ณัฐนันท์ ใจมะสิทธ์ รองหัวหน้าจุดฯ , นาย วิสูตร พรมวิหาร หัวหน้าฝ่ายงานกู้ชีพฯ , นาย นพรัตน์ เดชานุมาศกำพล เลขานุการฯ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้แล้ว ได้มีผู้บริหารและผู้แทนจาก สมาคมกู้ภัยคนเมืองลำพูน , สมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูน , ชมรมกู้ภัยร่มฟ้าป่าซาง และ ชมรมกู้ภัยเฉพาะกิจลำพูน ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนมูลนิธิฯ นอกเหนือจากหน่วยงานส่วนราชการ ได้แก่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำพูน และ อปท. ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีก่อนหน้านี้ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น