นิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน

สถานศึกษา สพม.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโอกาสที่นำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพในโรงเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการดารารัศมี ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ มีสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดนิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพในโรงเรียน เพื่อสนองพระราโชบายด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีอาชีพมีงานทำ และทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะเพื่อค้นพบตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิทรรศการ ได้แก่

  1. ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
  2. นางพัชราพร แก้วบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
  3. นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
  4. นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
  5. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
  6. นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เลขานุการ
    และ 7. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
    โดยได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาตามแนวทางและความสำเร็จ ด้านทักษะอาชีพโรงเรียนละ 1 อาชีพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดนิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพในโรงเรียนเพื่อรับวุฒิบัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น