ทม.แพร่สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์พัฒนาครอบครัว


ทม.แพร่ จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพื่อชี้แจงโครงสร้างและแนวทางการดำเนินงาน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับ ระดับหมู่บ้าน ตำบล ท้องถิ่น วางแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ได้จัดตั้งขึ้นและประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชน


โดยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โอกาสนี้นายเกรียงศักดิ์ เกรียงไกร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชนทั้ง 18 ชุมชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น