อบรมเสริมศักยภาพพนักงาน​ขับรถส่วนราชการ

ขนส่งลำปาง​ อบรมเสริมศักยภาพพนักงาน​ขับรถส่วนราชการ

    วันที่​ 26 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กลุ่มวิชาการขนส่ง ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรับผิดทางละเมิดของพนักงานของรัฐ” โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง หัวข้อ “ขับรถอย่างปลอดภัย ได้ใจผู้ใช้บริการ” วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หัวข้อ “การตรวจสอบและบำรุงรักษารถ” วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และหัวข้อ ”การจัดทำประกันภัย” วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดลำปาง (คปภ.)ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำปาง จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น