สัมมนาโครงการ Energy Points 3 เชียงราย

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จัดสัมมนาโครงการ Energy Points 3 จังหวัดที่ 15 เชียงราย สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME

วันที่ 26 พ.ค. 65 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy points ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ Energy Points 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยมีนางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ นายเฉลิม สัมพันธ์ธนรักษ์ ตัวแทนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องไชยนารายณ์ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME มีที่มาจากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อย เนื่องจากขาดแนวทางและเงินทุนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยเหตุนี้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดSME หรือ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points Phase 3 และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยได้รับ Energy Point ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่โครงการกำหนดคือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคลโดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

ภายในงานยังได้จัดการบรรยายเรื่อง “Energy Points แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs”และการบรรยายเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SME” จาก อ.ชัชวาล สมานสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จากผู้ประกอบการโดยตรงโครงการ Energy points 3 มีกำหนดเดินทางพบกับ SME ใน 18 กลุ่มจังหวัดรวม 27 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 053-175 399 ,098 541 2172 ,E-mail : [email protected] , www.iie.fti.or.th, Facebook /Line official : Energy Points สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น