การอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรม : การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด (การชุมชนสัมพันธ์) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ หอประชุมบ้านร้องเจริญ หมู่ 7 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้พันเอกสุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้าฝ่ายแผนฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาของชุมชน สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน การขยาย EM และการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และนมเปรี้ยว


โดยวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง/กอ.รมน.จังหวัด พร้อมทั้งวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน พร้อมทั้งมอบชุดอบรมเพื่อนำกลับไปขยายผลที่บ้าน อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น