ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ สร้างงานสร้างรายได้

ส่งเสริมอาชีพผู้พิการทำกล้วยฉาบ สร้างงานสร้างรายได้

อบต.แม่คะตวน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว สร้างความภูมิใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง

นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม”โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ ประจำปี 2565 โดยมี นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้นำ กลุ่มผู้พิการ 50 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ ณ หอประชุม อบต.แม่คะตวน ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมุ่งเน้น ให้กลุ่มผู้พิการสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม สามารถประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ ถึงแม้สภาพของร่างกายจะบกพร่อง แต่ผู้พิการหลายรายสามารถ ที่จะประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ แต่ยังขาด การส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งการฝึกฝนทักษะทางด้านฝีมือต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโดรงการ”ส่งเสริม อาชีพกลุ่มผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม ทำกล้วยฉาบ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ในห้วงโควิด -19 เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว สร้างความภูมิใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น