ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์


อ.สูงเม่น ร่วมประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ อำเภอสูงเม่น ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่โดยมี พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เป็นประธานประชุมที่ประชุมมีวาระการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลังคนแพร่แก้จน” ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในอำเภอสูงเม่น คณะสงฆ์จะมีส่วนร่วม 33 ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ของอำเภอสูงเม่น และครัวเรือนที่ซ่อมสร้างบ้านที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว จำนวน 4 หลัง (รอบแรก)โดยจะช่วยในเรื่องสาธารณะสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ด้วยจะให้คณะสงฆ์แต่ละวัดรวบรวม เครื่องอุปโภค บริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน หลอดไฟ หม้อหุงข้าว มาม่า เป็นต้น ไว้ที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแต่ละตำบล เพื่อมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ดำเนินการส่งให้มอบครัวเรือนยากจนต่อไป เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ส่วนเป้าหมาย 4 หลัง เพิ่มเติม ขอไว้โอกาสหน้าผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าว

ในการประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น