เชียงราย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

นายก อบจ.เชียงราย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2565

เวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวันประจำปี 2565 ณ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก บ้านปงเคียน ม.8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีนายบดินทร์ เทียมภัคดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง, นายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภาฯ อ.เวียงเชียงรุ้ง และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ในเดือนพฤษภาคม หรือบุญเดือนหก (ฮีตสิบสองครองสิบสี่) เป็นประเพณีที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ความสำคัญ โดยเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้ว จะดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมหาวันส่วนหนึ่งอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และศึกษาสืบทอดต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟให้ยั่งยืนต่อไปและให้คนรุ่นหลังเห็นถึงคุณค่า บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของตนเอง อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงเชียงรุ้งและจังหวัดเชียงราย สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น