สภ.งอบ จ.น่านต้อนรับ คณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ

สภ.งอบ จ.น่านต้อนรับ คณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งช้าง(โครงการตำรวจพันธุ์ดี)

วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. สภ.งอบ จ.น่าน โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.มานพ แก้วบรรจง สวญ.สภ.งอบ จ.น่าน มอบหมายให้ ส.ต.อ.ชวณัฐ สุทธิแสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.งอบ จ.น่านพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.งอบ จ.น่าน ร่วมต้อนรับ คณะนักศึกษา 15 คนและครู 3 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งช้าง (โครงการตำรวจพันธุ์ดี) โดยเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่กลุ่ม นักศึกษาที่เข้ามาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกสำหรับนักศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น