(มีคลิป) ประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นฯ ปี 65

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ” เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 65 ผ่านระบบ Zoom

พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด โครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เป็นประธานคณะกรรมการการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางอัญชลี โป่งแก้ว ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นางขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้แทนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดกิจกรรมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดกิจกรรมฯ

โดยมี นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม นักวิชาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์​จันทร์​ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ริมตัวแทนสำนักงานปปส.ภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดฯ และนายอินทูล จันทกิจ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ นำเสนอผลการดำเนินงานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อเดือนธันวาคม 2554

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 22,574 กองทุน โดยวัตถุประสงค์กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน, เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ในวันนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งหมู่บ้านม่วงคำ ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ทั้งกลุ่มเยาวชนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดและร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการสร้างองค์กรเครือข่ายที่เข้มแข็งและระดมทุนในกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำจนถึงปัจจุบัน และผลการประกวดกิจกรรมฯ กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง.

ร่วมแสดงความคิดเห็น