งานมหกรรม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก”

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นำโดย คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา รายวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาคหกรรม ของวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมงาน และออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับท่านเอกอัครราชฑูต Slovak Republic ในงานมหกรรม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11 ซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบและการตัดเย็บในครั้งนี้ เป็นการรวมเอาสองวัฒนธรรมมาผสมผสานเข้าด้วยกัน คือ วัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศสาธารณรัฐสโลวัก ที่ใช้เอกลักษณ์ของชุดท้องถิ่น (Kroje) มาเป็นต้นแบบในการออกแบบการตัดเย็บไหมมัดหมี่ ใช้โทนสีของธงชาติสาธารณรัฐสโลวัก ได้แก่ แดง ขาว ที่ตรงกับสีของธงชาติไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานผู้จัดงานได้กล่าวเปิดงานครั้งนี้ ซึ่ง ผ้าไหมไทยเป็น Soft power ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ จำนวน 73 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาจำนวน 40 แห่ง และสถาบันออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอภาคเอกชนจำนวน 13 แห่ง รวมอาจารย์จำนวน 231 คน และนักศึกษาจำนวน 318 คน เข้าร่วมโครงการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูตและนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ โดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งหมด

การจัดโครงการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูต และนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบตัดเย็บผ้าไหมไทยให้มีความเป็นสากล ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วย

สำหรับมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11 นี้นั้น ได้กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ของช่อง NBT World อีกทั้งยังเผยแพร่ผ่านช่อง Fashion T ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ 500 ล้านคนทั่วโลก ได้รับชมภาพบรรยากาศภายในงานแฟชั่นโชว์ อลังการระดับโลกและในโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 ปี 2564 ที่ทางสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทย ได้เชิญชวนเข้าร่วมประกวดชุดผ้าไหมศิลปาชีพร่วมสมัย สำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2564 เพื่อคัดเลือกเอาผลงาน 30 ชิ้นสุดท้าย : ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และมีพิธีมอบรางวัลฯ ในโครงการครั้งนี้ ซึ่งผลงาน THE GLAMPER (เดอะแกลมเปอร์) ของ นายวารินทร์ อินทะยศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย และรับเงินรางวัลสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น