ทม.น่าน ส่งมอบรถดับเพลิงให้ อบต.นาทะนุง

เทศบาลเมืองน่าน ส่งมอบรถดับเพลิงให้กับ อบต.นาทะนุง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน อปท.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่หน้าอาคาร ปภ.ทม.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน ได้ส่งมอบรถดับเพลิงให้กับ นายศฤงคาร ใจทา นายก อบต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อใช้ในภารกิจของ อปท. ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชน การโอนรถดับเพลิงดังกล่าว เป็นการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ทม.น่าน จำหน่ายโดยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น