ถนน แพร่-น่าน คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2565

ถนน แพร่-น่าน คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2565 หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเร่งรัดทางสายสัมปทานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อำเภอร้องกวาง – น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ำอุ่น ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดระหว่างเชื่อมจังหวัดแพร่ – น่าน (ประตูสู่น่านบริเวณเขาครึ่ง) ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ลักษณะถนนบางช่วงเป็นภูเขาที่ลาดชันสูงและคดโค้ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องขยายเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ไปสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภาคขนส่งและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงผลักดันให้เร่งขยายเส้นทางสายอำเภอร้องกวาง – น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ำอุ่น เป็น 4 ช่องจราจรในส่วนที่เหลือ 16.15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย โดยที่ผ่านมากกรมทางหลวง (ทล.) ได้ขยายเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จระยะทางรวม 81.34 กิโลเมตร ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ให้สมบูรณ์ตลอดสาย 97.49 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ กม. 300+049 สิ้นสุดที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ กม. 316+199 ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raised Median) สลับกับเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 4 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 6 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสาย รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ทล. งบประมาณโครงการ 1,093 ล้านบาท ปัจจุบัน การก่อสร้างคืบหน้ากว่า 80% คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

ทางหลวงสายอำเภอร้องกวาง – น่าน เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 488.48 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผ่านอำเภอสูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่เข้าสู่อำเภอร้องกวาง สิ้นสุดที่ด่านผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลัก ในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นันทบุรี ดอยภูคา ขุนสถาน เจดีย์พระธาตุช่อแฮ แช่แห้ง รวมแหล่งอารยธรรมล้านนาต่าง ๆ แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สัก และสู่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง จะช่วยยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือ อำนวยประโยชน์สำหรับภาคขนส่งพืชผลทางการเกษตร และรองรับการขยายเส้นทางหลวงที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่าสูง ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ร่วมแสดงความคิดเห็น