ติวเข้ม “นักสืบสวนสอบสวนพันธุ์ใหม่”

เลขาธิการ ป.ป.ส. ติวเข้ม “นักสืบสวนสอบสวนพันธุ์ใหม่” พัฒนาบุคลากรรองรับการใช้เทคโนโลยี ในการสืบสวน ขยายผล เพื่อปราบปรามนักค้ายาเสพติด
เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนสอบสวนพันธุ์ใหม่” ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ส. (ส่วนกลาง) และผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference ไปยังสำนักงาน ปปส. ภาค โดยมี คณะผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนสอบสวนพันธุ์ใหม่” มีความประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ให้มีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด การใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน ขยายผล เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด หรือผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรการค้ายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การยึด อายัดทรัพย์สิน ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประมวลกฎหมาย ยาเสพติดใหม่ จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์ โดยยึดทรัพย์สินตามมูลค่า (Value-based Confiscation) และได้กำหนดให้การดำเนินคดีทรัพย์สินไม่ผูกติดกับคดีอาญา ซึ่งจะเป็นการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งขบวนการให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้มีระยะเวลาอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน”ต่อมาในเวลา 10.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรับฟังรายงานการสืบสวนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติกำหนดเป็นเครือข่ายสืบสวน ขยายผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการสืบสวนสอบสวน ขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติดในคดีที่เกิดขี้นจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรความรู้ มีทักษะ ฝึกฝนความชำนาญ ในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น สำหรับการเป็น “นักสืบสวนสอบสวนพันธุ์ใหม่” ที่มีคุณภาพเพื่อการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองนโยบายภารกิจด้านปราบปรามยาเสพติดได้อย่างสูงสุดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น