นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เปิดโครงการ “วันวิชาการ”

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เปิดโครงการ “วันวิชาการ”กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (ป่าเห็ว) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “วันวิชาการ ” กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ทีมผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยกอง เข้าร่วมโครงการฯ มีโรงเรียนในตำบลอุโมงค์ทั้ง 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 โรงเรียนเชตวันหนองหมู โรงเรียนบ้านป่าเส้า โรงเรียนวัดฮ่องกอก โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน นำผลงานของนักเรียน และคณะครู ตลอดจนผู้บริหาร ร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 6 บูท และนำนักเรียน มาร่วมแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการจำนวน 18 รายการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานในพิธี กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการ และจัดประสบการณ์ พัฒนาความพร้อมในระดับชั้นอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ปัญหาได้ ขอชื่นชมการบริหารจัดการของทุกโรงเรียนในตำบลอุโมงค์ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ของทุกโรงเรียน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาการศึกษาในทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็กและนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น