ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ อบรมสัมมนาการบริการจัดการน้ำ

ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ อบรมสัมมนาการบริการจัดการน้ำและการจัดทำผังน้ำชุมชน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลบ้านถิ่น”
…………..ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน บุลคากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในตำบลบ้านถิ่น รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการผู้ใช้น้ำ และผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถิ่น อเภอเมือง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น