มณฑลทหารบกที่ 32 กับการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้า ลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 กับการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีดำริที่จะดำเนินการเกี่ยวกับม้า (สัตว์ต่าง) ของกองทัพบกที่เลี้ยงไว้สำหรับใช้งานทางราชการทหาร และเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งต้องปลดประจำการ แต่ยังคงมีขีดความสามารถ และยังคงมีประโยชน์ในการใช้งานต่อประชาชนโดยส่วนรวมต่อไปได้

ในการนี้ทราบว่าจังหวัดลำปาง นั้น มีวัฒนธรรมการใช้งานม้าที่สำคัญและโดดเด่น จนเป็นสัญลักษณ์ระดับชาติ ด้วยการเป็นเมืองแห่งรถม้า ซึ่งมีความผูกพันกับชาวลำปางมายาวนานเป็นร้อยปี และนับเป็นจังหวัดเดียว ที่ยังคงมีรถม้าเป็นยานพาหนะให้บริการประชาชน เพื่อใช้ในการสืบสานเอกลักษณ์ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการซื้อขายม้าเพื่อนำมาประกอบอาชีพ หรือใช้งานจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม รักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีรถม้าเป็นยานพาหนะให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปางสืบไป นั้น โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดพิธีมอบม้าสำหรับใช้งานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ในขณะนั้น) พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบจาก พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ณ โพนี่แคมป์ (ฟาร์มม้าอุปนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง) บ้านหนองประทับใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนม้าสำหรับใช้งานจาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ตัว อายุตั้งแต่ 11 – 19 ปี ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการซื้อม้า และปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับม้าที่ใช้งานในปัจจุบันมีอายุ และการใช้งานมานาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้อยู่คู่จังหวัดลำปางต่อไป สำหรับในห้วงที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 32 ได้มีการติดตาม และให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในการจัดชุดสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ และดูแลโภชนาการด้านอาหารม้า เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้สมาชิกฯ โดยแบ่งเป็นงวด งวดละ 3 เดือน ดังนี้ งวดที่ 1 ห้วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564 จำนวน 4,968 กิโลกรัม งวดที่ 2 ห้วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 4,968 กิโลกรัม งวดที่ 3 ห้วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 4,780 กิโลกรัม และงวดที่ 4 ห้วงเดือนเมษายน-เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 4,914 กิโลกรัม

นอกจากนี้แล้ว การตรวจสุขภาพม้า ได้ดำเนินการเป็นประจำตามห้วงเวลา เพื่อให้ความแข็งแรงสมบูรณ์ มีรูปร่างสมส่วน และจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งล่าสุด เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ได้ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เพื่อทำการตรวจสุขภาพม้า ทั้ง 12 ตัว ประจำเดือน พบว่า ร่างกายแข็งแรง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดี ทานอาหารได้ดี รวมทั้งได้ให้ยาถ่ายพยาธิ, ฉีดยาบำรุงให้ม้า และมอบเกือกม้า การตอกเกือกม้า จำนวน 24 ชุด ณ โพนี่แคมป์ บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ความแข็งแรงสมบูรณ์ มีรูปร่างสมส่วน และจะสามารถใช้ม้าได้อย่างยาวนานขึ้น

ซึ่งจากความห่วงใยและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้สมาชิกฯ มีกำลังใจและขอบคุณกองทัพบก รวมทั้งกองทัพภาคที่ 3 ที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รถม้าต้องหยุดวิ่งไปเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว สมาชิกบางคนต้องไปทำอาชีพอื่น เพื่อให้มีรายได้ดูแลครอบครัว ตลอดจนรับภาระค่าดูแลม้าไม่ไหว จนทำให้สารถีรถม้า มีจำนวนลดลงไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง รถม้าได้วิ่งรับส่งนักท่องเที่ยว สร้างมีรายได้ อีกทั้งภาคภูมิภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัด ตลอดจนร่วมสืบสาน รักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ “รถม้าลำปาง” ให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปางสืบไป

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น