สพม.เชียงใหม่ ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร

สพม.เชียงใหม่ ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 67 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการปฏิบัติราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด และเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินตามนโยบาย มาตรฐานตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น