ม.เนชั่นฯ สืบสานประเพณี ดำหัวอธิการ อาจารย์อาวุโส

4นักศึกษารายวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม LEAC 200 ร่วมกับสโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย” จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ลานเพชรนิรันดร์ ด้านหน้าอาคารคณะบริหารบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น นักศึกษารายวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม LEAC 200 ร่วมกับสโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย” จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ได้แสดงออกต่อความกตัญญูต่อผู้บริหาร และคณาจารย์อาวุโส อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป

สำหรับกิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเนชั่น นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินขวนแห่เข้าสู่บริเวณพิธี ประกอบด้วยขบวนเครื่องรดน้ำดำหัว ขบวนตุง ขบวนตุงนักกษัตรชุดพื้นเมือง และขบวนไม้ค้ำสี การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล การก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองฟ้อนไทลื้อตำหูก การแสดงนารีระบำ การแสดงตีกลองสะบัดชัย จากนั้นตัวแทนนักศึกษา นายอัครโยธิน ทัดวงศ์ ได้กล่าวคำขอโทษและขอพร อาจารย์วีรพันธ์ แก้วรัตน์ ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กล่าวคำขอโทษและขอพร พิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส อธิการบดีให้โอวาทและอวยพรเนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่สงกรานต์ ประจำจำปี 2559

ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทย วันสงกรานต์ยังเป็นวันแห่งความรักความผูกพันของครอบครัว ความผูกพันของคนในสังคม เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมในการแสดงความเคารพศรัทธาต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณคนไทยจึงมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูของผู้น้อย การขอขมาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันเป็นพิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว องค์กร สังคม และแสดงความเคารพและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น