สพป.ลำปาง เขต1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและนักเรียนแกนนำสภานักเรียน

จากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานของเยาวชนไทย และมีความรู้ความเข้าในในการเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้มีความรักในวิถีประชาธิปไตย จึงมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินงานด้านสภานักเรียน โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและนักเรียนแกนนำสภา ประจำปี 2560 เพื่ออบรมและเลือกตั้งสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

โดยมีนางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินโครงการสภานักเรียนในโรงเรียนของตนเองอย่างเข้าใจ เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกสภานักเรียนในระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ มีครูแกนนำสภานักเรียนและตัวแทนสภานักเรียน จากโรงเรียนในอำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 218 คน โดยได้รับเกียรติจากนางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนระดับประเทศ นายนราธิป อินทรปัญญา ครูรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม

กิจกรรมสภานักเรียน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับชาติ นายอนุชิต แสนตางใจ ครูรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียน ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ สภานักเรียนจากโรงเรียนจักรคำคณาร จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในการอบรม ประกอบไปด้วย การอบรมให้ความรู้ การระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภานักเรียน การสานเสวนา การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน รวมถึงการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกสภานักเรียนในระดับอำเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น