อรจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประทานกล่าวเปิดพิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเสกสรร แม่นยำ และคณะ เป็นผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 19 เชียงใหม่ มาเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อนึ่ง การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ในครั้งนี้ มีสาขาอาชีพเข้ารับการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 4 สาขาอาชีพ ได้แก่
1. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
2. สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
3. สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1
4. สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1