มหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่ จับมือ โรงเรียนวชิราลัย อ. สารภี เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา และการกีฬาฟุตบอล ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
โดยมี อ. ณรงค์ ชวสินธ์ อธิการบดี ม. นอร์็ท เชียงใหม่ และ อ. มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดี
เป็นผู้แทน ส่วนทางด้าน วชิราลัย อ. คนอง ตนเล็ก ผอ. และ ผู้จัดการวชิราลัย มาทำ เอ็มโอ ยู เองการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา การกีฬา
ฟุตบอล ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และ วชิราลัย ในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานต่าง
ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ เพื่อตอบสนอง
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย มุ่งหวังให้กีฬาฟุตบอล มีบทบาทสำคัญในการยกระดับ
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ อาชีพ และการส่งเสริมสุขภาพให้นักกีฬาอย่างแท้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด จึงได้ร่วมกันทำความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา การกีฬาขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วม
มือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการกีฬาฟุตบอล ตลอดจนร่วมมือกันในการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่าย
วิชาการศึกษา ให้นักกีฬาฟุตบอลต่อยอดการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึก
สอน ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เพื่อให้งานของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายอ.ณรงค์ ชวสินธ์ อธิการบดี ม. นอร์ท -เชียงใหม่ ในส่วนของการสร้างและพัฒนานักกีฬาฟุตบอล
ของโรงเรียนวชิราลัย เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยร่วมมือให้การสนับสนุนนักเรียน
ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม. นอร์ท -เชียงใหม่ ความร่วมมืในด้าน
การประชาสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน รวมทั้ง จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านการกีฬา หรือวิทยาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เช่น การจัดการความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่นๆ โดยมี ระยะเวลาความ
ร่วมมือทางวิชาการ นับแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ในตอนท้าย อ. ณรงค์ ได้
มอบนกอินทรีย์ให้กับ อ. คนอง เป็นที่ระลึกอีกด้วยทาง อ.คนอง ตนเล็ก ผู้บริหาร โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่ กล่าวว่า “ในการทำ เอ็ม โอ ยู ระหว่าง
ม. นอร์ท -เชียงใหม่ นับว่าเป็นผลดีในการต่อยอดของนักกีฬาฟุตบอลที่ก่อน นักกีฬาฟุตบอลเรียน
สูงสุดก็แค่ จบม. 6 เท่านั้น ในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาฟุตบอล บุคลากรทางการกีฬา
โดยคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ รวมทั้งจะสนับในการศึกษาต่อโดยรับ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่นักกีฬาฟุตบอล ต้องการเลือกเรียนตามถนัด
ซึ่ง วชิราลัย ยังมีนักเรียนเรียนเก่งอีกด้วย พร้อมนักกีฬาเทควันโด ที่พร้อมจะต่อยอดที่ ม. นอร์ท
-เชียงใหม่ ความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ประสบความสำเร็จโดยดีสำหรับเป้าหมายใหญ่ของทั้งสองสถานศึกษา อนาคตจะเป็นเจ้าลูกหนังในระดับขาสั้น และ ระดับ
อุดมศึกษา ในเชียงใหม่ อย่างแน่นอน ที่สำคัญทั้งสองแห่งที่ ทำ เอ็ม โอ ยู ร่วมกัน จะผลักดันการ
จัดตั้ง สโมสรฟุตบอลขึ้นมาอย่างแน่นอนในชื่อว่า สโสมรนอร์ท -วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ซึ่ง
ในเรื่องความพร้อมของการจัดตั้งสโมสรฯ มีอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับปรุงซ่อมแซมสนามที่ ม. นอร์ท
-เชียงใหม่ ให้พร้อม ก็คงจะผ่านคลับไลเซ่นได้อย่างแน่นอน เพรากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาอาชีพ นัก
กีฬามีแงินเดือนมากมาย ทำให้ใคร ๆ ก็อยากจะมาเล่นฟุตบอล แต่เป็นนักกีฬาถ้าไม่มีดีกรีจบใน
ระดับ ปริญญาตรี เลิอกเล่นจะลำบาก เพราะกีฬาฟุตบอลมีอายุการเล่น เพราะฉนั้นนักกีฬาฟุตบอล
ต้องสำเร็จจบ ป. ตรี เท่านั้น นี่คืดเป้าหมายของ วชิราลัย และ ม. นอร์ท-เชียงใหม่