เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ ได้มีการคัดตัวนักกีฬา
ฟุตบอล โดยมี อ. ณรงค์ ชวสินธ์ อธิการบดี ม.นอร์ท เชียงใหม่ ร่วมกับ อ. คนอง ตนเล็ก ผู้อำนวยการโรง
เรียนวชิราลัย เชียงใหม่ เปิดการคัดตัว มีนักกีฬาฟุตบอลร่วมสองร้อยคนมาทดสอบฝึเท้า ตามโครงการ
คัดตัวนักกีฬา ฟุตบอลเข้าสู่ สโมสรฟุตบอลนอร์ท -วชิราลัย ยูไนเต็ด เพื่อเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพ ที่ 5 ตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนวชิราลัย จัดโครงการเปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล โครงการ นอร์ท -วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พร้อมเตรียมจัดทุนการศึกษา เจ้าศึกษาต่อใน หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต พร้อมกับเล่นฟุตบอลไปด้วย
ทางด้านอ.ณรงค์ ชวสินธ์ อธิการบดี ม. นอร์ท -เชียงใหม่ เผยว่าในส่วนของการสร้างและพัฒนานักกีฬา
ฟุตบอลของ ม. นอร์ท และ โรงเรียนวชิราลัย เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยร่วมมือให้การ
สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม. นอร์ท -เชียงใหม่ ความ
ร่วมมืในด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน รวมทั้ง จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการกีฬา หรือวิทยาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เช่น การจัดการ
ความรู้ให้กับ นักกีฬาฟุตบอลที่จะเข้ามาสังกัดมุ่งสู่การเป็นอาชีพนักกีฬาฟุตบอลต่อไป

อ.คนอง ตนเล็ก ผู้บริหาร โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการเปิดคัดนักกีฬาฟุตบอล ระหว่าง
ม. นอร์ท -เชียงใหม่ และ วชิราลัย นับว่าเป็นผลดีในการต่อยอดของนักกีฬาฟุตบอลที่ก่อน นักกีฬาฟุตบอลเรียนสูงสุดก็แค่ จบม. 6 เท่านั้น ในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาฟุตบอล บุคลากรทางการกีฬาโดยคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ รวมทั้งจะสนับในการศึกษาต่อโดยรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่นักกีฬาฟุตบอล ต้องการเลือกเรียนตามถนัดซึ่ง วชิราลัย ยังมีนักเรียนเรียนเก่งอีกด้วย ร่วมกัน จะผลักดันการจัดตั้ง สโมสรฟุตบอลขึ้นมาอย่างแน่นอนในชื่อว่า สโสมรนอร์ท -วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
ซึ่งในเรื่องความพร้อมของการจัดตั้งสโมสรฯ ทาฃ อ. มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดี ม. นอร์ท -เชียงใหม่ ที่ดูแลในด้านกีฬา บอกมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับปรุงซ่อมแซมสนามที่ ม. นอร์ท-เชียงใหม่ ให้พร้อม ก็คงจะผ่านคลับไลเซ่นได้อย่างแน่นอน เพรากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาอาชีพ นักกีฬามีแงินเดือนมากมาย ทำให้ใคร ๆ ก็อยากจะมาเล่นฟุตบอล แต่เป็นนักกีฬาถ้าไม่มีดีกรีจบในระดับ ปริญญาตรี เลิกเล่นเมื่อไหร่จะลำบาก เพราะกีฬาฟุตบอลมีอายุการเล่น เพราะฉนั้นนักกีฬาฟุตบอลต้องสำเร็จจบ ป. ตรี เท่านั้น นี่คืดเป้าหมายของ วชิราลัย และ ม. นอร์ท-เชียงใหม่