วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกคน ร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมเกษตรพอเพียง เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด) กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดจนกิจกรรม สเต็มศึกษา
โดยใช้กิจกรรมเกษตรเป็นฐานของการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนทุกชั้นจะต้องมีโครงการเพื่อทำเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ แล้วให้ครูประจำชั้นเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนได้ประสบการณ์การปลูกพืชที่นักเรียนได้เลือกกับครูที่ปรึกษา นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชั้นเรียน และได้ประสบการที่หลากหลาย จนกลายเป็นไร่นาสวนสวนผสมตามแนวพระราชดำริในปัจจุบัน